Ključno vlogo pri proračunskih uporabnikih ima notranja revizija, ki pa ni le notranji policaj. Notranja revizija Loris nudi neodvisna zagotovila, ki varujejo organizacijo pred tveganji, ter podaja priporočila za izboljšanje poslovanja. Zato je izjemno pomembno, da vsak proračunski uporabnik izkoristi notranjerevizijski posel kot dragocen vir informacij, s čimer se zmanjšuje izpostavljenost tveganjem v poslovnem okolju.

Funkcije notranje revizije

Naloga notranje revizije vključuje več ključnih funkcij. Notranji revizorji oblikujejo zagotovila glede delovanja notranjih kontrol in ukrepov za obvladovanje morebitnih tveganj. Poleg tega podajajo priporočila za izboljšave, kjer je to potrebno. Notranje revizije se osredotočajo na pretekle dogodke in procese, pri čemer so ugotovitve osnova za uvedbo ukrepov, ki pripomorejo k izboljšanju celotnega poslovanja organizacije.

Notranja revizija

Pomen kontrolnega okolja

Učinkovitost notranje revizije je v veliki meri odvisna od kontrolnega okolja, v katerem deluje notranji revizor. Če je organizacija zavezana k vzpostavitvi in vzdrževanju močnih internih kontrol, se lahko osredotoči na preverjanje in oceno učinkovitosti teh kontrol ter svetuje glede morebitnih izboljšav. Sodelovanje vseh deležnikov organizacije je ključno za uspešno notranje revizijsko delo.

Notranja revizija za izboljševanje delovanja organizacije

Notranja revizija nudi pomembno dejavnost, ki deluje neodvisno in nepristransko. Njen glavni cilj je , da dodaja vrednost in izboljšuje delovanje organizacije. Sistematično in metodično ocenjuje ter izboljšuje uspešnost upravljanja tveganj, kontrolnih postopkov in celotnega upravljanja organizacije, s čimer pomaga organizaciji doseči svoje cilje.

Trio obrambnih linij v sodobnem nadzornem sistemu

Sodobna ureditev sistema nadzora v organizacijah vključuje koncept treh obrambnih linij. Prva linija je vodstvo organizacije, ki je odgovorno za vzpostavitev in učinkovito delovanje notranjih kontrol. To pomeni, da vodstvo organizacije vzpostavlja in vzdržuje kontrolne mehanizme ter spremlja njihovo učinkovitost.

Vloga druge obrambne linije in oblikovanje notranjih kontrol

Druga obrambna linija ima nalogo oblikovanja in nadzorovanja sistema, v katerem se razvijajo ukrepi za notranje kontrole. To pomeni, da se znotraj organizacije sistematično načrtujejo in izvajajo ukrepi, ki preprečujejo tveganja in zagotavljajo pravilno delovanje procesov. Ta linija vključuje funkcije kot so upravljanje tveganj in skladnosti.

Vloga notranje revizije v tretji obrambni liniji

Tretja obrambna linija predstavlja notranjo revizijo. Njen osrednji namen je oblikovanje zagotovil glede delovanja notranjih kontrol, ukrepov za obvladovanje tveganj ter podajanje priporočil za izboljšave, kjer je to potrebno. Notranji revizorji neodvisno ocenjujejo in preverjajo, ali so notranje kontrole in procesi učinkoviti ter ali organizacija deluje skladno s predpisi in standardi.

Usklajeno delovanje treh linij za učinkovit nadzor

Usklajeno delovanje vseh treh obrambnih linij je ključno za učinkovit in celovit nadzorni sistem v organizaciji. Notranja revizija Loris ima pomembno vlogo pri zagotavljanju neodvisnega nadzora ter dodajanja vrednosti organizaciji prek svojih ocen, priporočil in nasvetov za izboljšave.

Notranja revizija je obvezna za vse proračunske uporabnike, katerih letni proračun presega 2.086 milijona EUR letno, in se izvaja vsako leto. Za ostale proračunske uporabnike pa velja, da je potrebna vsaj enkrat v obdobju treh let.

Različne možnosti organizacije notranje revizije

Notranjo revizijo lahko organizirajo na različne načine. Lahko se organizira kot lastna notranjerevizijska služba v organizaciji ali pa se najame zunanjega izvajalca, ki prevzame celotno notranjerevizijsko funkcijo. To pomeni, da zunanji izvajalec prevzame vodenje notranjerevizijskih aktivnosti.

Vloga notranje revizije ni kaznovanje, temveč izboljšanje

Pogosto se zmotno razmišlja, da je notranja revizija orodje za sankcioniranje posameznikov ali organizacij ob ugotovljenih nepravilnostih. V resnici je namen notranje revizije revidiranje procesov in sprejemanje ukrepov za obvladovanje tveganj v organizaciji. Njena vloga je spodbujati izboljšave in tako okrepiti vrednost organizacije.

Temeljna notranjerevizijska listina kot osnova

Za zagotovitev kakovostne izvedbe notranje revizije je ključna temeljna notranjerevizijska listina. V primeru sodelovanja z naročnikom jo pripravi izvajalec notranje revizije. Ta dokument je usklajen s Stališčem Urada RS za nadzor proračuna s področja notranjega nadzora javnih financ. S tem zagotavlja smernice za dosledno izvajanje notranje revizije.

Raznolika področja notranje revizije

Notranja revizija zajema širok spekter področij, na katerih izvaja svoje dejavnosti. Njena vloga je preverjati in ocenjevati učinkovitost ter skladnost organizacijskih procesov. Notranja revizija preverja kadrovske procese organizacije, vključno z zaposlovanjem, usposabljanjem, plačami in drugimi kadrovskimi praksami, da bi zagotovila skladnost s predpisi ter učinkovitost teh postopkov in tudi številna druga področja.