SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA

 

Splošni pogoji poslovanja obravnavajo delovanje in uporabo strani Restaurant Club, pravice uporabnika ter poslovni odnos med navedenimi.


S spletnim mestom 
www.RestaurantClub.si (v nadaljevanju Restaurant Club ali RC) upravlja podjetje KITIO MOBILE, mobilne tehnologije, komunikacija in management, d.o.o.  Z uporabo teh spletnih strani (razen v primeru prvega branja teh Pogojev) končni uporabniki izjavljajo, da se strinjajo z navedenimi pogoji in pravili ter pristajajo na uporabo v skladu z njimi. Pravica uporabe spletnih strani je osebno upravičenje končnega uporabnika, ki se ne more na noben način prenesti na drugo fizično ali pravno osebo. Končni uporabnik je osebno odgovoren za varovanje gesel ter lastne opreme, na mestih, kjer obstajajo. Končni uporabnik se strinja in priznava, da se mu lahko iz razlogov, ki so tako v okviru in izven kontrole podjetja KITIO MOBILE, mobilne tehnologije, komunikacija in management, d.o.o.,  dostop do Spletnih strani včasih prekine oziroma je začasno nedostopen ali izključen.

 

Splošni pogoji so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot-UPB2), na podlagi priporočil GZS in mednarodnih kodeksov za e-poslovanje.

 

Razlaga pojmov

 

uporabnik - uporabnik je vsaka pravna ali fizična oseba, ki kupi in uporablja storitve ali produkte Restaurant Cluba. Kupec je lahko fizična ali pravna oseba, upoštevajoč podatke posredovane ob registraciji in oddaji naročila.

spletna stran - vključuje vse spletne strani ki se nahajajo znotraj domene www.restaurantclub.siali so del Restaurant Cluba mreže ter navedene kot sestrske strani.

Bon ali kupon –  je sredstvo unovčevanja storitev Restaurant Club-a v klasični tiskani obliki in vsebuje holografski element zaščite proti nepooblaščenemu razmnoževanju in unikatno kodo kupona. Vrednost kupona je enaka stvarni denarni protivrednosti, ki je posebej označena na kuponu in je lahko različna od maloprodajne cene.

elektronski bon (e-bon ali e-kupon) – je lahko v tiskani ali digitalni obliki, na kateremkoli mediju (telefon, dlančnik, prenosni računalnik, tablični računalnik ali natisnjen na papirju s podatki z internetne strani ali blagajne

 

kartica ugodnosti – je fizični produkt v obliki tiskane kartice, ki vsebuje podatke o tipu kartice, grafični design ter potrebne podatke za identifikacijo uporabnika v obliki zapisa alfanumerične kode, barkode, ki je čitljiva s posebnim čitalcem, magnetnega zapisa ali drugih podatkov, ki omogočajo identifikacijo tipa kartice, vrednosti popustov in ostalih ugodnosti uporabnika. RC kartice  so proizvod podjetja KITIO MOBILE, mobilne tehnologije, komunikacija in management, d.o.o., ki prevzema odgovornost in obveznosti za tovrstne kartice.

 

Vodnik - je tiskani medij v katerem so opisane storitve Restaurant Cluba ter predstavlja izbor ponudnikov znotraj mreže Restaurant Cluba.

 

Ponudnik – ponudnik je  fizična ali pravna oseba, ki ponuja gostinske storitve končnim uporabnikom, ter je odgovoren, da so tovrstne storitve v skladu s veljavnimi pravilniki in zakonodajo. Ponudnik je partner znotraj mreže gostincev Restaurant Cluba, ki oglašuje svoje gostinske storitve na medijskih mestih Restaurant Club-a, v zameno pa uporabnikom storitev Restaurant Cluba nudi popuste na njihove gostinske storitve.

 

Prodajalec - je podjetje KITIO MOBILE, mobilne tehnologije, komunikacija in management, d.o.o. , ki preko spletnih mest Restaurant Club-a prodaja sledeče produkte: boni, , e-kuponi in kartice ugodnosti.

 

Nadzor, zaščita podatkov in avtorskih pravic

 

 

1.)    Lastnik znamke Restaurant Club je podjetje KITIO MOBILE, mobilne tehnologije, komunikacija in management, d.o.o., matična številka: 2138794000 .

2.)    Podjetje KITIO MOBILE, mobilne tehnologije, komunikacija in management, d.o.o. ima pravico, da ob vsakršni kršitvi avtorskih pravic, nedovoljene uporabe blagovne znamke Restaurant Club, sprejme vse potrebne ukrepe, da zavaruje svoje poslovne koristi.

3.)    Podjetje KITIO MOBILE, mobilne tehnologije, komunikacija in management, d.o.o., si pridržuje pravico razpolagati z vsemi avtorskimi deli uporabnikov na njihovi spletni strani www.restaurantclub.si, mobilnem portalu m.restaurantclub.si ali na kateremkoli spletnem mestu, ki deluje pod njegovim okriljem.

4.)    Podjetje KITIO MOBILE, mobilne tehnologije, komunikacija in management, d.o.o., ima pravico, ne pa obveznost, da v vsakem trenutku nadzira objavljeno vsebino na teh Spletnih strani, da bi zagotovila skladnost in upoštevanje teh Pogojev uporabe in vseh drugih pravil, predpisanih z strani Restaurant Cluba ter da bi se zagotovila skladnost z vsemi ustreznimi zakon, predpisi in drugimi akti.  Uporabniki ne smejo uporabljati teh spletnih strani za objavo ali posredovanje kakršnega koli materiala, ki ogroža ali drugače krši pravice tretjih, gradiva, ki je po svoji naravi nezakonito, ogroža, žaljivo, obrekljivo, ki izkrivlja ali ogroža zasebnost, ki vulgarno, opolzko ali je na kakšen drug način nezaželeno ali prepovedano v predmetni komunikaciji, materiala, ki spodbuja nezakonite dejavnosti ali kako drugače krši katerekoli predpise, ali ki brez izrecnega predhodnega pisnega soglasja Restaurant Cluba vsebuje oglaševanje ali ponudbo katerihkoli produktov in storitev. Vsako obnašanje končnega uporabnika, ki po subjektivni presoji Restaurant Cluba omejuje ali preprečuje drugega končnega uporabnika pri uporabi teh spletnih strani, je strogo prepovedano.

5.)    Izrecno je prepovedana uporaba teh Spletnih strani za oglaševanje ali opravljanje kakršnekoli komercialne, verske, politične ali druge ne-komercialne promocije, brez predhodne pisne soglasnosti Restaurant Cluba.vključno s pozivanjem uporabnikov teh spletnih strani, da postanejo člani drugih spletnih ali nespletnih storitev, ki predstavlja neposredno ali posredno konkurenco ali morebitno konkurenco

6.)    Uporabnik potrjuje, da so vse razprave, ocene, komentarji, zasebna sporočila, sodelovanje na forumih ali straneh družbenih omrežij, oz. drugi načini pošiljanja sporočil ali medsebojne komunikacije (v nadaljevanju - Skupnosti) javne in ne zasebne narave in da zato osebje družbe lahko preverja komunikacijo končnih uporabnikov brez njihovega vedenja in izrecnega dovoljenja.

7.)    Podjetje KITIO MOBILE, mobilne tehnologije, komunikacija in management, d.o.o., ne nosi nikakršne odgovornosti v zvezi s Skupnostmi in za dejanja, ki izhajajo iz udeležbe končnega uporabnika v kateri koli Skupnosti vključno z odgovornostjo za morebitno sporno vsebino. Nobena komunikacija, ki jo končni uporabnik objavi na sistemu RC se ne šteje za zaupno.

8.)    Če določene spletne strani dovoljujejo objavo komunikacije, ki jih RC obravnava kot zaupne, je to dejstvo izrecno navedeno na teh straneh. Glede objavljenih komentarjev, sporočil ali drugih informacij na tej Spletni strani Končni uporabnik prenese pravico do uporabe teh komentarjev, sporočil ali informacij za promocije, oglaševanja, raziskave trga ali katere koli druge zakonite namene, na podjetje KITIO MOBILE, mobilne tehnologije, komunikacija in management, d.o.o.

 

 

Opredelitev storitev in odgovornost

 

1.)    Restaurant Club je posrednik ponudb ugodnosti za gostinske storitve ponudnikov

2.)    KITIO MOBILE, mobilne tehnologije, komunikacija in management, d.o.o., ne odgovarja za kvaliteto gostinskih storitev s strani ponudnikov

3.)    KITIO MOBILE, mobilne tehnologije, komunikacija in management, d.o.o., ni odgovoren za ne-izvajanje, delno izvajanje ali spremembo pogojev sodelovanja s strani ponudnikov

4.)    KITIO MOBILE, mobilne tehnologije, komunikacija in management, d.o.o., ni odgovoren za drugo škodo, nepravilnosti ali pomankljivosti, ki lahko nastanejo med uporabo storitev ali blaga, ki so bili del promocije.

5.)    Ažurni podatki o popustih na gostinske storitve so opisani na spletni strani  www.restaurantclub.si in mobilnem portalu

6.)    Tiskani vodnik je v popolnosti ažuren na dan izida

 

7.)    Za napake pri tisku kartice, bonov, njihovo prepozno dostavo, KITIO MOBILE, mobilne tehnologije, komunikacija in management, d.o.o, odgovarja do višine maloprodajne cene bona, kupona ali kartice.

8.)    KITIO MOBILE, mobilne tehnologije, komunikacija in management, d.o.o v nobenem primeru ne odgovarja za povzročeno materialno, nematerialno in ( poslovno škodo in izgubljeni dobiček, ki bi nastal pri uporabnikovem koristenju kartic ugodnosti, bonov in kuponov

9.)    KITIO MOBILE, mobilne tehnologije, komunikacija in management, d.o.o ne prevzema nikakršne odgovornosti za nedelovanje spletne strani www.restaurantclub.si, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo produktov ali storitev.

10.)                        KITIO MOBILE, mobilne tehnologije, komunikacija in management, d.o.o v nobenem primeru ne odgovarja za škodo , ki je posledica naravne ali druge nesreče oziroma drugih okoliščin ali dejanj tretjih oseb, ki jih  ni mogel preprečiti, jih odpraviti ali se jim izogniti

 

 

 

Vrste storitev

 

1.)    Način in postopek pravilne uporabe kartice je opisan v pravilniku Pravilna uporaba kartice

2.)    Uporabniki so vedno dolžni preveriti višino popustov ter vse druge ključne informacije o ponudbi ( za koliko ljudi velja ugodnost, za kateri dan , kaj vse vključuje) pri izbranem ponudniku, na spletnem mestuwww.restaurantclub.si ali mobilnem portalu m.restaurantclub.si

3.)    Pogoj za uporabo storitev Restaurant Cluba je, da uporabnik ima v lasti produkt RC ter sprejema te Splošne pogoje. . Za uporabo posebej določenih produktov članstvo v Restaurant Club-u ni potrebno.

4.)    Z včlanitvijo v Restaurant Club pridobi uporabnik  dodatne ugodnosti, kako je navedeno v registracijskem formularju.

5.)    Kartica ugodnosti velja za navedeno obdobje uporabe, kar v primeru testne kartice znaša štirinajst dni (14) od dneva nakupa, v primeru začasne kartice en mesec, oz. do prejema trajne kartice, ter v primeru letne kartice, eno leto od časa nakupa oz. aktivacije kartice.

 

6.)    Restaurant Club mesec pred pretekom veljavnosti kartice ugodnosti, obvesti uporabnika o možnostih podaljšanja kartice. Uporabnik privoli v podaljšanje kartice s plačilom članarine za naslednje obdobje.

7.)    Veljavnost bona preneha na datum, ki je naveden na kuponu in ga ni mogoče podaljšati.

8.)    Kartica ugodnosti ni prenosljiva

9.)    Vsakršna zloraba kartice ugodnosti se kaznuje s takojšnjim odvzemom in pavšalno kaznijo v višini dvakratne vrednosti kartice ugodnosti

10.)                        Če uporabnik izgubi kartico ugodnosti ali vrednostni bon, ali mu je ukradena, mora o tem takoj obvestiti Restaurant Club na tel. številki za pomoč uporabnikom 031200000 ali preko e-mail-a na naslov: [email protected] Novo kartico ugodnosti plača uporabnik.

11.)                        V primeru nakupa kartice ugodnosti na prodajnem mestu, pridobi uporabnik začasno kartico, katero mora obvezno registrirati na spletnem mestu www.restaurantclub.si ali preko priložene pristopnice v 30-tih dneh od dneva nakupa oz. najkasneje do datuma veljavnosti označenega na kartici

12.)                        Popusti pri ponudnikih se ne seštevajo. Popusti, ki pripadajo uporabnikom kartice ugodnosti se uporabljajo zgolj in samo za gostinske storitve, ločeno od morebitnih ostalih popustov

13.)                         Razmnoževanje, prodaja ali trgovanje s boni RC je prepovedano, razen če je izrecno dovoljeno v posamezni pogodbi. Vsakršna kršitev tega določila se kaznuje s plačilom odškodnine v višini 500 EUR ali v višini povzročene poslovne škode. Tovrstna nedovoljena dejavnost predstavlja kaznivo dejanje, katero je podjetje KITIO MOBILE d.o.o. dolžno naznaniti pristojnim organom.

14.)                        Vsak poskus uporabe bona, ki ni v skladu s temi pogoji in pravili bo imel za posledico neveljavnost le-tega bona.

 

 

 

Premium program

 

1.)    Ugodnosti s programa Premium se uveljavlja s člansko kartico Restaurant Cluba – Premium Card

2.)    Uporabnik kartice Premium Card uveljavlja ugodnosti v celotni mreži gostincev Restaurant Cluba.

3.)    Uporabnik kartice Premium Card ob obisku gostinca, ki sprejema Premium in Explorer kartice ima pravico izbire njemu ustreznega modela.

4.)    Popusti na gostinske storitve veljajo samo ob plačilu z gotovino ali plačilno kartico.

5.)    Kartica ugodnosti velja za zaključeno družbo do največ 12 oseb

6.)    Popust velja za celotno ponudbo hrane in pijače  á la carte

7.)    Pri nekaterih ponudnikih čakajo člane Restaurant Club-a posebna presenečenja

 

 

Explorer program

 

1.)    Ugodnosti s programa Explorer se uveljavljajo s člansko kartico Restaurant Cluba – Explorer Card ali Explorer boni, dobavljivih v različnih vrednosti.

2.)    Uporabnik kartice Explorer Card ali Explorer bona, uveljavlja ugodnosti samo v mreži gostincev ki sprejemajo navedeni program.

3.)   Popust velja za á la carte ponudbo hrane in pijače, ali samo hrane, odvisno o navedeni ponudbi ponudnika

4.)    Popusti veljajo samo ob plačilu z gotovino ali plačilno kartico

5.)    Pri izbranih ponudnikih bodo uporabniki deležni popusta v obliki 2za1, oz. plačaj enega dobiš dva, kadar se vedno zaračuna dražji obrok.

6.)    Popust 2za1 velja ob prihodu najmanj dve in največ 6 oseb. Popust do 50% velja za najmanj eno in največ 6 oseb.

 

 

Darilni boni

 

 

 

1.)    Darilni boni so veljavni v vseh restavracijah, ki so ustrezno označene v vodiču, na spletnem mestuwww.restaurantclub.si ali mobilnem portalu m.restaurantclub.si/

2.)    Darilni bon velja za celotno ponudbo hrane ali tudi pijače, á la carte

3.)    Uporabnik je dolžan preveriti, obseg ponudbe darilnega bona na spletni strani Restaurant Cluba ali telefonskim klicem ponudniku.

4.)    Ob plačilu mora uporabnik predložiti originalen darilni bon Restaurant Club-a

5.)    Kopije darilnega bona, nepopolni ali poškodovani darilni boni so neveljavni.

6.)     Darilni boni veljajo za poljubno število oseb

7.)    Darilni boni niso zamenljivi za denar, prav tako ni dovoljeno sprejemati druge oblike plačila v zameno za bone

8.)    V primeru višjega računa storitev od vrednosti darilnega bona, se razlika doplača s strani uporabnika

9.)    V primeru manjše porabe od vrednosti darilnega bona, se razlika v denarju ne vrača

 

 

 

 

 

 

Skrb za uporabnika

 

 

1.)    KITIO MOBILE, mobilne tehnologije, komunikacija in management, d.o.o se zavezuje, da bo nudil potrebno pomoč članom Restaurant Club-a in uporabnikom

2.)    Na voljo so naslednje oblike pomoči:

-          tel. pomoč na številki: 031200000, ob del. dneh od 9.00-17.00 ure

-          e-mail pomoč: [email protected]

3.)    KITIO MOBILE, mobilne tehnologije, komunikacija in management, d.o.o se         zavezuje, da bo na mail odgovoril v najkrajšem možnem času.

4.)    S članstvom v Restaurant Club-u uporabnik dovoli brezplačno obveščanje s sorodnimi informacijami in obdelavo podatkov preko kateregakoli medija, elektronsko ali pisno na znani naslov

 

 

 

 

Skrb in odgovornost ravnanja s podatki

 

 

 

1.)    Vsi podatki so avtorsko zaščiteni in pod upravljanjem podjetja KITIO MOBILE, mobilne tehnologije, komunikacija in management, d.o.o

 

2.)     Pravna ali fizična oseba z včlanitvijo in uporabo storitev ali produktov Restaurant Cluba privoli v uporabo, hrambo in razpolaganje s podatki s strani podjetja KITIO MOBILE, mobilne tehnologije, komunikacija in management, d.o.o z namenom obveščanja uporabnika o novih storitvah, ponudbah in ostalih marketinških projektih podjetja KITIO MOBILE, mobilne tehnologije, komunikacija in management, d.o.o

 

 

3.)      KITIO MOBILE, mobilne tehnologije, komunikacija in management, d.o.o

 se zavezuje k trajnemu varovanju vseh osebnih podatkov uporabnika.

 Ponudnik za nedoločen čas hrani IP naslove vseh obiskovalcev, po privolitvi uporabnika lahko ta                   naslov veže tudi na geografsko lokacijo uporabnika. Pri registriranih članih pa še: ime in priimek, e-poštni naslov, kontaktni telefon, primarni naslov in naslove za dostavo, državo prebivališča, čas in datum registracije in arhiv komunikacije s ponudnikom.

4.)  Podjetje KITIO MOBILE, mobilne tehnologije, komunikacija in management, d.o.o se zavezuje, dauporabniški podatki v nobenem primeru ne bodo predani nepooblaščenim osebam ter da bo s podatki varovalo skrbno in v skladu s slovensko zakonodajo.


5.)  Za varovanje osebnih podatkov je odgovoren tudi uporabnik sam, in sicer tako, da poskrbi za varnost svojega uporabniškega imena in gesla ter ustrezno programsko (protivirusno) zaščito svojega računalnika.

 

 

Registracija

 

Za registracijo mora uporabnik podati potrebne podatke ter potrditi registracijo z veljavno telefonsko št., na katero se veže račun uporabnika. Registracija je za uporabnike brezplačna ter nujna v primeru nakupa in uporabe produkta. Z registracijo obiskovalec postane uporabnik in pridobi pravico do nakupa.

 

 

Postopek nakupa

 

 

  1. Oddajanje naročila

Po izbiri produkta, kupec na spletni strani odda naročilo produkta. Kupcu so na spletni strani prodajalca vselej dostopni izčrpni podatki o statusu in vsebini naročila.

 

  1. Potrditev naročila ter plačilo

Če kupec naročilo pred pošiljanjem potrdi, gre naročilo v nadaljnjo obdelavo. Prodajalec lahko za preverjanje podatkov ali zagotavljanja točnosti dobave pokliče kupca na njegovo kontaktno telefonsko številko. Pogodba o nakupu naročenih artiklov med kupcem in prodajalcem je na tej stopnji nepreklicno sklenjena.

 

S strinjanjem s splošnimi pogoji poslovanja se šteje, da se je kupec seznanil kam se lahko obrne v primeru zamude pri dostavi in kam se lahko obrne v primeru pritožbe.

 

Prodaja produktov

 

Zaradi narave poslovanja preko svetovnega spleta se ponudba ažurira in spreminja pogosto in hitro. Navedene cene so predstavljene kot redne cene, ki jih sam oblikuje prodajalec. Vse cene vsebujejo DDV, razen če je izrecno napisano drugače. Cene veljajo v trenutku oddaje naročila in nimajo vnaprej določene veljavnosti ter veljajo z spodaj navedenimi načini plačila, pod spodaj navedenimi pogoji. Cena ne vključuje strošek dostave.Kupcem omogočamo nakupe z različnimi rednimi in promocijskimi popusti. Pri nakupu se popusti ne seštevajo.

 

 

Kljub izjemnim naporom, da bi zagotovili najbolj ažurne in točne podatke, se lahko zgodi, da je podatek o ceni napačen. V tem primeru, ali v primeru, da se cena artikla spremeni med obdelavo naročila, bo ponudnik kupcu omogočil odstop od nakupa, hkrati pa bo prodajalec kupcu ponudil rešitev, ki bo šla v obojestransko zadovoljstvo.

Kupoprodajna pogodba med prodajalcem in kupcem je sklenjena v trenutku, ko ponudnik potrdi naročilo (kupec prejme elektronsko sporočilo o statusu Naročilo potrjeno). Od tega trenutka so vse cene in drugi pogoji fiksirani in veljajo tako za ponudnika kot za kupca. Ponudnik kupcu izda račun na trajnem mediju, z razčlenjenimi stroški in navodili, kako odstopiti od nakupa in artikle vrniti, če je to potrebno in mogoče. Kupoprodajna pogodba (naročilo) je v elektronski obliki shranjena na strežniku prodajalca in kupcu dostopna na zahtevek.

 

Načini plačil

 


Ponudnik omogoča naslednje načine plačila:

·         gotovino ob prevzemu

·         nakazilom na račun upravitelja KITIO MOBILE, mobilne tehnologije, komunikacija in management, d.o.o po ponudbi/predračunu

·         plačilno oziroma kreditno kartico (Diners Club, Eurocard/Mastercard, Visa, American Express)

·         s storitvijo Moneta, ki jo omogočata mobilna operaterja Mobitel in Simobil

 

 

Postopek plačevanja na spletnih prodajnih mestih Restaurant Club-a poteka preko sistema BankArt. Navodila za skrbno ravnanje uporabnikov se nahajajo na strani sistema BankArt.

 

Pravica do odstopa od nakupa

 

Uporabnik ima pravico, da v 15 dneh od prevzema kartice, bona ali kupona, prodajalcu sporoči (na kontaktni poštni ali e-naslov [email protected]), da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Edini strošek, ki bremeni potrošnika v zvezi z odstopom od pogodbe, je strošek vračila produkta. Produkt je potrebno vrniti prodajalcu najkasneje v roku 30 dni od oddanega sporočila o odstopu od pogodbe (nakupa).

Prejeti produkt mora vrniti nepoškodovan in v nespremenjeni količini, razen če je produkt uničen, pokvarjen, izgubljen ali se je njegova količina zmanjšala, ne da bi bil za to kriv potrošnik.

 

Pri vračilu artiklov, kjer so bila koriščena sredstva z Restaurant Club računa ali promocijska koda, se ta sredstva upoštevajo kot popust in se ob vračilu ne vrnejo (vrne se vplačan znesek), Vračilo vplačil bo izvedeno takoj, ko je to mogoče, najkasneje pa v roku 30 dni od prejema sporočila o odstopu od pogodbe. Vračila vplačil vršimo na TRR uporabnika.  

Vrnitev prejetega blaga podjetju v roku za odstop od pogodbe se šteje za sporočilo o odstopu od pogodbe. 

Možnost vračila ne velja če je produkt aktiviran ter vezan na posamezno mobilno številko uporabnika, ali že izkoriščen.

 

 

 

 

Končne določbe

 

 

1.)    Splošni pogoji veljajo od dneva, ko jih potrdi direktor podjetja KITIO MOBILE, mobilne tehnologije, komunikacija in management, d.o.o

2.)    Podjetje KITIO MOBILE, mobilne tehnologije, komunikacija in management, d.o.o  pridržuje pravico, da kadarkoli brez odpovednega roka, če se ji zdi potrebno, ukine ali spremeni katerega koli od tukaj navedenih Pogojev. Take spremembe lahko med drugim vključujejo uvedbo nekaterih pristojbin ali plačil. Zato svetujemo uporabnikom, da od časa do časa ponovno preberejo informacije vsebovane v Splošnih pogojih poslovanja, Pravilniku o uporabi kartice in Izjavi o zaupnosti podatkov, da bi bili obveščeni o teh spremembah. Naj opomnimo, da v kolikor pride do sprememb Splošnih pogojev poslovanja, Pravilnika o uporabi kartice in Izjave o zasebnosti podatkov in še naprej uporabljate naše Spletne strani, pomeni, da se strinjate s Splošnimi pogoji poslovanja, Pravilnika o uporabi kartice  in z Izjavo o zasebnosti podatkov, ki so trenutno veljavni. Vsaka sprememba ali izbris pogoja in pravila uporabe bosta začela veljati takoj, ko sta objavljena na Spletnih straneh. Vsaka uporaba teh Spletnih strani s strani končnega uporabnika po takšnem obvestilu pomeni sprejetje teh sprememb.

     3.) Za reševanje sporov je pristojno Okrožno sodišče v Ljubljani

 

 

  

Matej Rupret, direktor

KITIO MOBILE, mobilne tehnologije, komunikacija in management, d.o.o