SPLOŠNI POGOJI NAGRADNIH KVIZOV 

 

1. Organizator nagradnega kviza

Organizator nagradnih kvizov na Facebook strani Restaurant Club SLO (https://www.facebook.com/rcslo), Restaurant Club HR (https://www.facebook.com/rccro), Mionetto Slovenija (https://www.facebook.com/MionettoSlovenija) in Mionetto Hrvaška (https://www.facebook.com/MionettoHrvatskaje KITIO mobile d.o.o., Bravničarjeva 13, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: organizator).


2. Potek nagradnih kvizov

Trajanje posameznega nagradnega kviza je zabeleženo na dnu Facebook aplikacije za nagradni kviz. Kviz poteka samo na Facebook straneh, omenjenih v prvem členu.


3. Namen nagradnega kviza

Namen nagradnega kviza je promocija restavracij in gostiln v mreži Restaurant Cluba, posredno pospeševanje prodaje in pridobivanje kontaktov.


4. Definicija pojmov

V teh pravilih se uporabljajo sledeči pojmi:

 

5. Pogoji za sodelovanje v nagradnem kvizu

V nagradnem kvizu lahko sodeluje vsaka oseba, ki v Facebook aplikaciji pravilno odgovori na zastavljeno vprašanje, poda vse zahtevane osebne podatke (ime, priimek, e-mail in GSM številko) ter označi (odkljuka), da se strinja s temi splošnimi pogoji in nato pravilno odda podatke s klikom na gumb Odgovori . S pravilim odgovorom in oddajo podatkov, postane oseba sodelujoči.

Sodelovanje v nagradnem kvizu bo omogočeno le osebam, ki bodo imele pri dostopu do aplikacije nagradnega kviza omogočene piškotke (ang.: cookies) in javascript.

Ena oseba lahko v nagradnem kvizu sodeluje le z enim e-poštnim naslovom. V kolikor obstaja sum, da je ista oseba sodelovala v nagradnem kvizu z uporabo različnih ali istih e-poštnih naslovov, jo imata organizator in soorganizator pravico nemudoma in nepreklicno izključiti iz nagradnega kviza (v nadaljevanju: izključiti; izključen; izključitev). Enako velja za primere, ko več oseb sodeluje z enim e-poštnim naslovom. V tem primeru imata organizator in soorganizator pravico izključiti vse osebe, ki so sodelovale z istim e-poštnim naslovom.


6. Potegovanje za nagrado

Za nagrado se s pravilnim odgovorom na vprašanje v nagradnem kvizu potegujejo vsi sodelujoči, ki so v nagradnem kvizu sodelovali v skladu s temi pravili.

Dodatni pogoj je, da komisija do trenutka žreba ni odkrila kršitev teh pravil s strani sodelujočega oziroma, da sodelujoči že tekom nagradne igre ni bil izključen.


7. Žrebanje nagrajencev

Žrebanje nagrajencev bo potekalo na naslovu organizatorja in pod nadzorom komisije.

Žrebanje nagrajencev bo iz e-bobna za žreb iz celotne množice sodelujočih naključno izvedel računalniški sistem.

Predsednik komisije bo pripravil zapisnik, ki bo vseboval tudi seznam nagrajencev. Zapisnik morajo podpisati vsi člani komisije. Zapisnik se bo leto dni hranil na naslovu organizatorja in soorganizatorja.


8. Seznam nagrad

Vse nagrade so vedno zabeležene v sami aplikaciji za nagradni kviz.


9. Objava nagrajencev

Vsi nagrajenci izrecno dovoljujejo objavo svojega imena in priimka na Facebook strani nagradnega kviza in v e-poštnih sporočilih nagradnega kviza, za kar od organizatorja ali soorganizatorja ne bodo zahtevali plačila ali odškodnine.

Vsi nagrajenci bodo objavljeni na spletni strani nagradne igre najkasneje v roku 7 dni po zaključku nagradne igre.


10. Splošno o nagradah in nagrajencih

Komisija bo nagrajence preverila, če so sodelovali v skladu s temi pravili. V primeru, da je nagrajenec izključen, se nagrado podeli naslednjemu sodelujočemu, ki bo naknadno izžreban

V primeru, da je nagrajenec mladoletna oseba, se nagrado ob soglasju starša ali zakonitega zastopnika nagrajenca prenese na starša ali zakonitega zastopnika nagrajenca, ki tako postane nagrajenec.

 

Organizator in soorganizator imata pravico zahtevati, da nagrajenec v določenem roku na zahtevan način izkaže svojo identiteto. V primeru, da nagrajenec tega ne želi storiti, izgubi pravico do nagrade. V tem primeru se ta nagrada ne podeli.

Nagrajencem bodo glavna nagrada in bonus nagradi izročene s strani organizatorja. O načinu in kraju ter času prevzema nagrad bodo nagrajenci obveščeni s strani organizatorja preko pošte, e-pošte ali telefonsko najkasneje v roku 14 dni po zaključku nagradnega kviza. Če se posamezni nagrajenec na obvestilo o prevzemu nagrade ne bo odzval (npr. posredoval zahtevanih podatkov v pisni obliki ali preko e-pošte ali po telefonu) v roku 14 dni od prejema obvestila (ali v drugem roku, ki bo naveden v obvestilu), ali pa nagrade ne bo prevzel, kot je bilo v obvestilu navedeno oziroma se bo nagradi odpovedal, bo izgubil pravico do nagrade. V tem primeru se ta nagrada ne podeli.


11. Pravila priporočanja

Sodelujoči lahko nagradni kviz priporočajo drugim osebam (npr. prijateljem) in si tako povečajo možnosti za pridobitev nagrad v okviru nagradnega kviza.

Pravila za priporočanje so naslednja:

Sodelujoči ima na Facebook strani nagradnega kviza možnost nagradni kviz priporočiti drugim osebam preko postopkov, ki so na voljo v okviru nagradnega kviza.

Sodelujoči lahko nagradni kviz priporoči neomejenemu številu oseb. Posamezni osebi lahko sodelujoči nagradni kviz priporoči samo, če v nagradnem kvizu še ne sodeluje oziroma se ni odjavila od prejemanja priporočil.

Organizator in soorganizator si pridržujejta pravico, da na zahtevo državnih organov ali drugih institucij, ki nadzirajo pošiljanje nezaželene elektronske pošte, ali ponudnikov dostopa do interneta, v primeru suma pošiljanja nezaželene elektronske pošte, tem organom, institucijam ali ponudnikom posredujeta IP naslov in ostale podatke sodelujočega, ki je osumljen pošiljanja nezaželene elektronske pošte.

V kolikor obstaja sum, da je ista oseba večkrat sodelovala v nagradni igri z uporabo različnih ali istih e-poštnih naslovov, jo imata organizator in soorganizator pravico izključiti.

V kolikor obstaja sum, da je določeni sodelujoči goljufal oziroma ravnal v nasprotju s temi pravili, imata organizator in soorganizator pravico tega sodelujočega izključiti.


12. Kdo lahko sodeluje

V nagradni igri lahko sodelujejo vse fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji in Republiki Hrvatski.

Osebe, ki kakor koli neposredno sodelujejo pri izvedbi nagradnega kviza, ne smejo sodelovati v nagradni igri.


13. Druge določbe

Organizator ne odgovarja za nepopolno sodelovanje v nagradnem kvizu ali za sodelovanje v nagradnem kvizu z napačnimi podatki.

Sodelovanje v nagradnem kvizu, pridobitev in prevzem nagrad niso pogojeni z nakupom katerega koli izdelka ali storitve.

Organizator in druge osebe, ki sodelujejo pri izvedbi nagradnega kviza, ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi izvirala iz nagrad.

V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), lahko sporazumno odpove nagradni kviz. O tem mora organizator preko Facebook strani nagradnega kviza in preko e-pošte obvestiti vse sodelujoče. V takšnem primeru organizator sodelujočim ne odgovarja za nastalo škodo.

Organizator si pridružuje pravico spremembe pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradnega kviza bo organizator sodelujoče obveščan na Facebook strani nagradnega kviza. Za dodatne informacije pa lahko zainteresirana oseba tudi piše na [email protected].

Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradnim kvizem oziroma uporabo teh pravil je dokončna in velja za vse sodelujoče.


14. Kje se nahajajo ta pravila

Ta pravila so na vpogled dostopna v pisni obliki na naslovu organizatorja in na spletni strani Restaurant Cluba (www.restaurantclub.si).

 

15. Uporaba osebnih podatkov

Organizator bo osebne podatke skrbno varoval, skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) (Ur. l. RS, št 94/2007-UPB1) in Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom) (UR. l. RS, št. 13/2007-UPB1, 110/2009).


Organizator kot upravljalec osebnih podatkov osebne podatke, ki jih je pridobil od sodelujočih, samostojno in po lastni presoji uporabljala izključno za naslednje namene:

Organizator pridobljenih osebnih podatkov v nobenem primeru ne bo posredoval ali razkril tretjim osebam.

Pridobljeni osebni podatki se hranijo do preklica hrambe osebnih podatkov s strani sodelujočih.

Preklic hrambe osebnih podatkov pri organizatorju lahko sodelujoči sporoči s pisnim obvestilom na naslov organizatorja (oziroma na e-poštni naslov [email protected]).

Posledica preklica hrambe osebnih podatkov bo izbris osebnih podatkov sodelujočega pri organizatorju.

Po preteku roka hrambe lahko upravljavec osebne podatke po lastni presoji izbriše ali anonimizira.

Upravljavec osebnih podatkov mora sodelujočemu na njegovo zahtevo:

 

Na spletni Facebook strani nagradnega kviza se uporablja t.i. piškotke (ang.: cookies), vendar izključno kot varnostni element za preprečevanje zlorab sistema nagradnega kviza, ki ne omogoča identifikacije posameznika.


16. Preklic sodelovanja

Sodelujoči lahko kadarkoli v času trajanja nagradne igre prekliče svoje sodelovanje v nagradni igri, tako da pošlje sporočilo na e-poštni naslov [email protected]. Po prejemu tega sporočila se sodelujočega izključi iz nagradne igre.


17. Reševanje pritožb

Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil sodelujoče oziroma po potrebi tudi druge udeležence.


Datum objave teh pravil: 10. 5. 2012